ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี" นับตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. 2555 เป็นต้นไป กรุณาเปลี่ยนในใบเสนอราคา , ชุดใบส่งของ และหนังสืออื่นๆ ด้วยครับ

 

 

 ***ประกาศ เนื่องจากสถานการณ์โควิดภายในประเทศในขณะนี้
จึงขอเลื่อนการประชุมอบรมวิชาการ
การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 11 ไปก่อน อย่างไม่มีกำหนดครับ***

 โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง
การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 11
วันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2564
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
     Download กำหนดการประชุม วันที่ 15 ก.พ. 64
     Download กำหนดการประชุม วันที่ 16-17 ก.พ. 64
     Download โครงการ
     Download แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมวิชาการ
     Download คำแนะนำห้องพักโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
     Download แบบฟอร์มติดหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน
     Download หนังสือเชิญประชุม


If you cannot read this page, please config encoding your browser.